Сенчанська сільська територіальна громада
Полтавська область, Миргородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут КЗ «Сенчанська дитяча музична школа»

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            рішенням 56 сесії

 Сенчанської сільської ради

 восьмого скликання

              №      від                   2024 року

                                     

 

__________________ управ

 

 

 

_________________ ПІБ

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«СЕНЧАНСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА»

СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

(КОД ЄДРПОУ 39430485)У

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

 

 

                                         

                                           

 

2024

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЕНЧАНСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА» СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ є неприбутковим комунальним закладом культури заснованим на комунальній власності Сенчанської сільської  ради, діяльність якої спрямована на початкову ланку спеціальної мистецької освіти системи культури України та належить до системи позашкільної освіти.

1.2. Найменування українською мовою:

Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЕНЧАНСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА» СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Скорочена назва: Сенчанська ДМШ (далі - Заклад).

1.3. Юридична адреса Закладу: Україна, 37254, Полтавська область, Миргородський район, село Сенча, вул. Героїв України будинок 1а.

1.4. Засновником  Закладу є Сенчанська сільська рада ( код ЄДРПОУ 21048689)

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку, штампи, бланки встановленого зразка зі своїм найменуванням. За видом діяльності є музичною школою.

1.6. За видом діяльності Заклад є музичною школою.

1.7. Заклад фінансується з бюджету Сенчанської сільської ради у межах асигнувань, передбачених на утримання закладів культури. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

1.8. Заклад у своїй діяльності керується і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про мистецьку школу і цим статутом.

1.9. Заклад співпрацює з закладами культури всіх форм власності і підпорядкування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

2.0. Діє на підставі Статуту, затвердженого засновником, має самостійний кошторис, печатку, бланки встановленого зразка зі своїм найменуванням.

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

2.1. Основним видом діяльності Закладу є освітня і мистецька діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти компетентностей, передбачених освітньою програмою.

2.2. Заклад провадить свою діяльність за такими напрямами позашкільної освіти:

 • художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
 • мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

2.3. Мова навчання визначається Конституцією України і відповідним законом України.

2.4. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.5. Основними функціями Закладу є:

 • надання початкової мистецької освіти;
 • популяризація академічного та народного мистецтва, долучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання та сфери зайнятості;
 • пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей;
 • здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи.

2.6. Заклад має 2 відділення: музичне та мистецьке.

До музичного відділення входять: відділ фортепіано, відділ народних інструментів, оркестровий відділ, вокально-теоретичний відділ, струнно-смичковий відділ.

До мистецького відділення входить відділ образотворчого мистецтва та хореографії.

2.7. У Закладі можуть створюватися структурні підрозділи, у тому числі, й відокремлені (відділення, відділи, класи, в тому числі інклюзивні), які забезпечують надання послуг з початкової мистецької освіти за видами мистецтва або різним фахом, та філії.

2.8. Заклад має право:

 • самостійно розробляти та затверджувати освітні програми для забезпечення освітнього процесу;
 • реалізовувати власну мистецьку продукцію, вироблену в класах музичної школи;
 • брати участь у грантових програмах та проєктах;
 • організовувати роботу своїх структурних підрозділів у приміщеннях інших закладів освіти, підприємств, організацій на підставі укладених договорів;
 • реалізовувати академічну, кадрову та фінансову автономію в межах законодавства;
 • здійснювати іншу діяльність, не заборонену законодавством.

 

2.9. Обов’язки Закладу:

 • надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, забезпечувати якість початкової мистецької освіти;
 • створювати умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей;
 • здійснювати інші обов’язки, передбачені законодавством.

2.10. Заклад веде службову та навчальну документацію, яка регламентує організацію та провадження освітнього процесу. Службова та навчальна документація, а також окремі її форми визначаються МКІП.

2.11. Заклад подає статистичну звітність за формами та в строки, визначені законодавством.

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

3.1.Управління Закладом в межах повноважень, визначених законодавством та Статутом, здійснюють:

 • Засновник (засновники);
 • Керівник (директор);
 • Заступник директора з навчальної роботи;
 • Колегіальний орган управління (педагогічна рада);
 • Інші органи, передбачені Законом України «Про позашкільну освіту» та/або Статутом Закладу.

3.2. Вищим органом управління Закладу є Засновник. Права та обов’язки Засновника Закладу визначаються ст.25 Закону України «Про освіту», ч.6 ст.10 Закону України «Про позашкільну освіту», Статутом Закладу.

3.3. До виключної компетенції Засновника належить:

3.3.1. Затвердження  Статуту Закладу, в тому числі, у новій редакції.

3.3.2. Прийняття рішень щодо ліквідації та реорганізації (злиття, приєднання, перетворення, поділу) Закладу.

3.3.3. Розпорядження основними засобами Закладу.

3.4. Засновник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Закладу.

3.5. Координує роботу Закладу відділ культури і туризму Виконавчого комітету Сенчанської сільської ради.

3.6. До повноважень Засновника належить:

3.6.1. Погодження штатного розпису Закладу.

3.6.2. Погодження кошторису Закладу, поданого дирекцією школи,  контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, цільове й ефективне використання бюджетних коштів.

3.6.3. Здійснення контролю за дотриманням вимог даного Статуту.

3.6.4. Укладення договорів з фізичними та юридичними особами в інтересах Закладу.

3.6.5. Погодження створення відокремлених підрозділів Закладу.

3.6.6. Інші повноваження, передбачені чинним законодавством та рішеннями Засновника.

3.7. Безпосереднє управління Закладом здійснює її керівник - Директор.

3.8. Директор представляє Заклад у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без доручень у межах повноважень, передбачених законом та Статутом.

3.9. Директор в межах наданих йому повноважень:

 • організовує безпосередню діяльність Закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • призначає на посади та звільняє з посад заступників директора, педагогічних та інших працівників мистецької школи, визначає їх функціональні обов’язки;
 • затверджує посадові інструкції працівників Закладу;
 • затверджує план прийому до Закладу на відповідний рік;
 • забезпечує виконання Колективного договору щодо встановлених надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам Закладу;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • розпоряджається майном Закладу згідно з чинним законодавством;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та Статутом Закладу.

3.10. Директор Закладу є головою педагогічної ради постійно діючого колегіального органу управління Закладу; за відсутності Директора, обов’язки голови  педагогічної ради виконує заступник директора з навчальної роботи.

3.11. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Обовязковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожного навчального семестру.

3.10. Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається терміном на 1 рік.

3.11. Педагогічна рада Закладу:

 • об’єднує педагогічних працівників Закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу;
 • планує роботу Закладу;
 • розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Закладу;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • розглядає питання формування контингенту Закладу та схвалює план прийому до мистецької школи на відповідний рік, надає відповідні пропозиції директору на затвердження;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку освіту;
 • розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу;
 • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідності учнів, працівників та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків.

3.12. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказами Директора.

3.13. Порядок створення та роботи педагогічної ради визначається Статутом.

3.14. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу. Загальні збори колективу мають повноваження, визначені Законом України  «Про позашкільну освіту» та/або Статутом.

3.15. Рішенням загальних зборів створюється рада школи, що діє в період між загальними зборами. Кількість членів ради Закладу визначається загальними зборами трудового колективу. До складу ради закладу делегуються завідуючі відділами та керівництво Закладу. Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформляються протоколами.

3.16. Учасниками освітнього процесу є:

 • здобувачі початкової мистецької освіти - учні;
 • педагогічні працівники;
 • батьки учнів або їх законні представники;
 • інші працівники або особи, що залучені до провадження освітнього процессу.

3.17. Права та обов’язки учнів визначаються статтею 53 Закону України «Про освіту», статтею 20 Закону України «Про позашкільну освіту».

3.17.1. Учень має право на:

 • доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти в межах освітніх програм мистецької школи;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання його результатів навчання та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності;
 • свободу творчості, культурної та мистецької діяльності;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • повагу до людської гідності;
 • користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою мистецької школи та послугами її структурних підрозділів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-митецьких заходах, зокрема, конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, виставах тощо;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні мистецькою школою;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.17.2. Учень зобов’язаний:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров’я, довкілля, майна Закладу;
 • дотримуватися Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг.

3.18. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

3.19. Педагогічними працівниками Закладу є: директор, заступник директора, викладачі, концертмейстери, методисти (за наявності), інші педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

3.19.1. Педагогічний працівник має право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу та послугами її структурних підрозділів;
 • підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходження атестації відповідно до законодавства;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне її оцінювання;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу діяльність за межами мистецької школи;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • відпустку відповідно до законодавства;
 • участь у громадському самоврядуванні, роботі колегіальних органів управління Закладу;

3.19.2. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності;
 • проходити атестацію в порядку, визначеному Мінкультури;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всих учасників освітнього процесу;
 • настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати в учнів усвідомлення необхідності дотримання Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природнього середовища;
 • формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • дотримуватися Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Закладу, виконувати свої посадові обов’язки.

3.20. Педагогічні працівники мають інші права та обов’язки, передбачені законодавством, Колективним договором. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

3.21. Загальні вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічних працівників Закладу визначаються статтею 58 Закону України «Про освіту», частиною першою статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту». 3.22. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Закладу встановлюється Директором згідно законодавства. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та концертмейстера музичної школи становить 18 навчальних годин на тиждень.

3.23. Права та обов’язки батьків або інших законних представників учнів мистецьких шкіл визначаються статтею 55 Закону України «Про освіту», іншими актами законодавства.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ

5.1. Організація освітнього процесу Закладу здійснюється відповідно до плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується Директором Закладу.

5.2. План організації освітнього процесу визначає, зокрема, структуру навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, з дотриманням вимог частини першої статті 17 Закону України «Про позашкільну освіту».

5.3. Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 01 до 15 вересня, що є робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні музична школа може працювати за окремим планом, затвердженим її директором.

5.4. Освітній процес в Закладі здійснюється за освітніми програмами. Освітня програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й організованих з метою досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей). Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів. Заклад може здійснювати освітній процес за власними освітніми програмами, або типовими освітніми програмами, що затверджуються органом управління. Для осіб з особливими освітніми потребами Закладом можуть розроблятися окремі освітні програми за підрівнями початкової музичної освіти або до освітніх програм, за якими працює Заклад, може включатися корекційно-розвитковий складник. На підставі освітньої програми Заклад складає та затверджує річний план роботи, навчальний план та розклад занять, що конкретизують організацію освітнього процесу. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система організації освітнього процесу (за чвертями, семестрами, півріччями), форми роботи, інші особливості організації навчання в мистецькій школі. Перерви між навчальними заняттями є робочим часом педагогічного працівника.

5.5. Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості годин, які фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету, здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантного та варіативного складників освітньої програми, конкретизованого в навчальному плані.

5.6. Освітній процес в Закладі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

5.7. Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять й освітньої діяльності, спрямованої на результати навчання здобувачів, види проведення контрольних заходів визначаються змістом початкової мистецької освіти, що розкривається в освітніх програмах мистецької школи та навчальних програмах навчальних дисциплін (предметів). Наповнюваність груп для опанування здобувачами окремих освітніх компонентів визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості початкової мистецької освіти.

5.8. Процедура приймання учнів на навчання до музичної школи, а також їх переведення з інших мистецьких шкіл, відрахування та поновлення на навчання визначається законодавством, Статутом та планом організації освітнього процесу з урахуванням освітніх програм.

5.9. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою здійснюється наказом директора.

5.10. Питання внутрішнього переведення учнів, зарахування до наступного класу навчання початкової мистецької освіти та інші питання, пов’язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються Закладом в порядку, визначеному її Статутом та планом організації освітнього процесу.

5.11. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється в порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою. Основною формою оцінювання учня є характеристика результатів його навчання та порівняння їх з тими, що містяться у вимогах навчальних програм дисциплін (предметів) на відповідних етапах навчання. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється після завершення кожного року навчання виставленням оцінок в балах.

5.12. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, отримують свідоцтво про початкову музичну освіту за відповідною формою. Свідоцтво має містити повне найменування музичної школи відповідно до її Статуту, назву освітньої програми, спрямування початкової мистецької освіти, загальний обсяг навчальних годин та перелік й обсяг навчальних дисциплін (предметів), отриманих здобувачем під час опанування освітньої програми, та підсумкові оцінки. Свідоцтво підписує директор або особа, яка виконує його обов’язки та дату видачі документа.

5.13. Учням, які не завершили навчання за освітньою програмою або не продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, за запитом учня або його законного представника директор відповідної музичної школи може видати довідку про фактичний рівень та обсяг опанування освітньої програми.

5.14. Заклад проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для цього в Закладі створюються методичні об’єднання, інші фахові формування.

5.15. Основною формою навчально-виховної роботи є заняття (урок). Тривалість одного уроку в Закладі визначається навчальними планами і програмами, допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів віком від 5 до 6 років – 30 хвилин, від 6 до7 років – 35 хвилин, старшого віку – 45 хвилин. Короткі перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника. Кількість, тривалість та послідовність навчальних занять і коротких перерв між уроками визначаються розкладами.

5.16. Для оцінювання рівня навчання досягнень учнів використовується 12-ти бальна система, що затверджена Міністерством культури і туризму України.

5.17. Річні оцінки рівня навчальних досягнень учнів виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання, з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Річні оцінки з предметів, з яких іспити не проводяться є підсумковими. Згідно з навчальними планами з предметів, з яких проводяться іспити (випускні роботи),  підсумкова оцінка виставляється екзаменаційною комісією на підставі іспиту, річних та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи).

5.18. Річне оцінювання з предметів навчального плану здійснюється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

5.19. Питання, пов’язані з звільненням учнів від здачі іспитів або перенесення їх строків вирішується керівником Закладу на підставі подання відділів за наявності відповідних документів.

5.20. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у звязку з невиконанням програмних вимог, видачі свідоцтв випускникам вирішується педагогічною радою та затверджуються наказами директора Закладу. Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

5.21. Учням, які хворіли під час іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається свідоцтво про закінчення закладу на підставі річних оцінок, а для випускників класу образотворчого мистецтва – за умови виконання випускної роботи.

5.22. Учням випускних класів, які не виконали в повному обсязі навчальні плани та програми видається довідка про навчання в Закладі. Для одержання свідоцтва цим учням надається право повторних іспитів.

5.23. Учні, які мають високі досягнення (11, 12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділів.

5.24. Термін навчання для учнів складає 6 та 8 років.

5.25. Навчально-виховний процес у Закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

 

 

 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

 

6.1. Заклад є бюджетною неприбутковою установою, яка фінансується з місцевого бюджету.

6.2. Фінансування Школи здійснюється за рахунок коштів бюджету Сенчанської сільської територіальної громади та плати за навчання учнів.

6.3. Джерелами фінансування Закладу є:

6.3.1. Бюджетні фінансування.

6.3.2. Інші власні надходження.

6.3.3. Додатковими джерелами фінансування Закладу є:

 • гуманітарна допомога;
 • дотації з місцевих бюджетів;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

6.4. Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються Закладом на діяльність, передбачену Статутом.

6.5. Основою розрахунку фонду заробітної плати є: штатний розпис, середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищена за тарифікацією, кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин. Розрахунок навчальних годин з визначенням кількості педагогічних ставок, необхідних для виконання розроблених директором робочих навчальних планів, складається в межах бюджетних призначень на плановий контингент учнів, установлений Засновником.

6.6. Плата може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частинами - щомісяця, щосеместру, щороку.

6.7. Діти з багатодітних сімей, малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування здобувають позашкільну освіту безоплатно.

6.8. Кошти, отримані Закладом як плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевого бюджету. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування Закладу не зменшуються.

6.9. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять мистецьким школам у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, культурної, мистецької діяльності, не вважаються прибутком.

6.10. Заклад за погодженням із Засновником може розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої Статутом.

6.11. Вимоги до матеріально-технічної бази мистецької школи в частині забезпечення освітнього процесу визначаються нормативами матеріально-технічного забезпечення, затвердженими МКІП.

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

7.1. Бухгалтерський облік та контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу здійснює відділ бухгалтерського обліку та звітності Виконавчого комітету Сенчанської сільської ради.

 

8. МАЙНО ЗАКЛАДУ

8.1. Забезпечення Закладу будівлями, спорудами або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам надання культурно-мистецьких послуг, іншим обладнанням здійснюється Засновником.

8.2. Майно Закладу є власністю Сенчанської сільської ради,  закріплене на праві оперативного управління та надається в безкоштовне користування Закладу.

8.3. Директор Закладу несе персональну відповідальність за невжиття заходів щодо збереження закріпленого за Закладом майна.

8.4. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі і споруди Закладу, використовуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Статут Закладу (нова редакція) погоджується та затверджується Засновником.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

10.1. Діяльність Закладу може бути припинена шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або шляхом ліквідації у разі прийняття відповідного рішення Засновником або за рішенням суду.

10.2. Ліквідація  Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадку ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною згідно чинного законодавства.

10.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо управління Закладу.

10.4. У разі ліквідації Закладу активи передаються іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10.5. При реорганізації та ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог чинного законодавства.

10.6. Заклад припиняє свою діяльність у встановленому законодавством порядку і вважається ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

                     

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Питання діяльності Закладу, які не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Сільський голова                                                                               Наталія СЛІПУХОВА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень