Положення про комісії

Додаток 1 до рішення

Сенчанської сільської ради

від «10» листопада 2020р.

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Сенчанської сільської ради

1. Загальні положення

 •  Постійні комісії Сенчанської  сільської ради (далі – постійні комісії) є органом Сенчанськоїсільськоїради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
 • Постійні комісії обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
 • До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар сільської ради.
 • Постійні комісії підзвітна громаді та відповідальні перед нею.
 • Діяльність постійної комісії координує секретар ради.
 • У своїй діяльності постійні комісіії ради керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
 • Діяльність постійних комісій ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, сільського голови або секретаря ради.
 • Постійні комісії у своїй діяльності взаємодіють з іншими постійними комісіями радита управліннями, відділами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.
 • Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 • Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

2. Голова постійної комісії

 • Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її
 • Скликає і веде засідання комісії.
 • Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.
 • Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
 • Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.
 • Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи
 • Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
 • Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
 • Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом територіальної громади і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.
 • У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

3. Організація діяльності постійної комісії

 • Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради.
 • Постійна комісія за дорученням громади, сільського голови, секретаря
 • Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
 • За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
 • Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
 • Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готує висновки з цих питань.
 • Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, представників управлінь тавідділів ради.
 • Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 • Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.
 • Напрямки діяльності постійних комісій

Постійна комісія з гуманітарних питань, питань прав людини, законності,  запобігання та протидії корупції , депутатської діяльності, етики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає запобігання та протидії корупції

 • проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку,
 • звіти про виконання програм ;
 • питання створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення;
 • питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
 • питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття
 • неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних організацій;
 • питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;
 • питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
 • питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;
 • питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
 • питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;
 • питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
 • питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
 • питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
 • пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;
 • питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає

 • затвердження місцевого бюджету та програм соціально-економічного розвитку;
 • звіти про виконання місцевого бюджету;
 • фінансування дошкільних навчальних закладів та підприємств і організацій комунальної власності;
 • встановлення місцевих податків і зборів та надання пільг по їх сплаті,
 • подання щодо виділення додаткових коштів для фінансування організацій, установ та інших органів;
 • затвердження звітів про виконання бюджету та програм соціально-економічного розвитку;
 • надання допомоги та інших видів соціальних гарантій мешканцям громади за рахунок коштів місцевого бюджету або інших коштів;
 • проекти Регламенту, змін та доповнень до Регламенту сільської ради;
 • проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону
 • України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.
 • Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.
 • Здійснює контроль за виконанням бюджету, розробляє план заходів по наповненню доходної частини місцевого бюджету, контролює надходження і видатки бюджету розвитку та резервного фонду за його наявності.
 • Бере участь в проведенні експертизи програм, пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради.
 • Попередньо розглядає встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності.

Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони памяток історичного середовища та благоустрою за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає

 • регулювання земельних відносин;
 • організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальної громади;
 • питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;
 • проекти місцевих програм охорони довкілля;
 • питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;
 • питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;
 • питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;
 • питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;
 • питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради;
 • збалансованого економічного і соціального розвитку територіальної громади села;
 • попередньо розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, сприяє здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;
 • розроблення місцевих містобудівних програм, генерального плану забудови села, будівництва і реконструкції об’єктів населених пунктів, іншої містобудівної документації;

Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає

 • Питання сфери житлово-комунального господарства, комунальної власності та організації благоустрою території села;
 • Питання передачі або продажу підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до комунальної власності;
 • питання господарської діяльності підприємств;
 • питання транспортного обслуговування;
 • питання розвитку всіх видів зв’язку;
 • питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;
 • питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;
 • питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
 • заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;
 • розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;
 • питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;
 • питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;
 • питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності ради;
 • питання підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
 • питання післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;
 • питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;
 • питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства сіл,
 • інші питання, які вносяться на розгляд ради;
 • готує висновки та рекомендації з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження.

Секретар Сенчанської сільської                                           Л.М.Коротя

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень