Сенчанська сільська територіальна громада
Полтавська область, Миргородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) «Ромашка»

СЕНЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Лохвицького району Полтавської області
П’ятнадцята  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

«09» листопада  2018 року                                                                                            с.Сенча

Про затвердження Статуту
Закладу дошкільної освіти (ясел-садка)
«Ромашка» Сенчанської сільської ради в 
новій редакції 

     У зв’язку з необхідністю внесення змін та приведення Статуту Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) «Ромашка» Сенчанської сільської ради  у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до пункту 4 статті 78 Господарського Кодексу України, пункту 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сенчанська сільська рада

                                                             ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) «Ромашка» Сенчанської сільської ради у новій редакції, що додається. 
 2. Доручити директору ЗДО «Ромашка» Сові Валентині Михайлівні звернутися до державного реєстратора по проведенню державної реєстрації змін до  Статуту  Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) «Ромашка» Сенчанської сільської рад в новій редакції та здійснити інші організаційні заходи , спрямовані на забезпечення життєдіяльності закладу. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності , житлово- комунального господарства , енергозбереження та транспорту  (голова комісії  - Удовенко Г.П.) 

                         

Сільський голова                                         В.М.Лисий

            


ЗАТВЕРДЖЕНО :
РІШЕННЯМ ПЯТНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ 
СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
                                                   « 09 » листопада 2018 РОКУ 

                                        

 

 

 

 


СТАТУТ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЕЛ-САДКА) 
«  РОМАШКА»
СЕНЧАНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)    

  

 

 

 

 

 

 

 

 


село  СЕНЧА  
2018 рік

      

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.Заклад дошкільної освіти  (ясла-садок)  « Ромашка» ( далі – заклад освіти) є правонаступником дошкільного навчального закладу (ясла-садка)   « Ромашка»  звичайного типу з дня створення відповідно до рішення сесії Сенчанської сільської ради Лохвицького району від  31 січня 1995  року . 
1.2.Організаційно-правова форма – комунальний заклад.
1.3.Тип закладу – ясла – садок.
1.4.Місцезнаходження Комунального закладу « Заклад дошкільної освіти  (ясла-садок)                 « Ромашка» Сенчанської сільської ради : село Сенча , вул. 337 – ої Стрілецької дивізії , 17 Лохвицького району Полтавської області .
1.5. Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  « Ромашка» Сенчанської сільської ради»   є юридичною особою, має власну печатку і штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами. 
1.6. Повна назва — Комунальний заклад « Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)                    « Ромашка» Сенчанської сільської ради Полтавської області». Скорочена назва –   ЗДО « Ромашка».
1.7. Засновником Комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  « Ромашка» Сенчанської сільської ради » є Сенчанська сільська рада (надалі — засновник). Власником майна є територіальна громада  в особі Сенчанської сільської ради. Уповноваженим органом, який здійснює в межах своїх повноважень управління  закладом дошкільної освіти ,  є  відділ  освіти , культури , молоді , спорту та туризму  виконавчого комітету Сенчанської сільської ради (далі — відділ освіти).
1.8. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), Базовим компонентом дошкільної освіти  , іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом .
1.9. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації   права дитини на здобуття дошкільної освіти,  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту.
1.10.Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних   завдань  дошкільної  освіти:
– збереження  та  зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних мов, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
– поглиблений гуманітарний розвиток: раннє навчання грамоти та іноземної мови, словесна, художня, виконавська творчість, виразне читання;
–  формування  особистості дитини, розвиток  її творчих  здібностей, набуття нею соціального досвіду;
–  формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму;
–  виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення  соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
–  здійснення інклюзивної освіти (за потребою  батьків);
–  проведення соціально-педагогічного патронату сімей;
–  раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм навчання, виховання та розвитку дітей раннього та передшкільного віку.
1.11. Заклад освіти здійснює свою діяльність за ліцензією на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.
1.12.Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах  компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.
1.13.Заклад освіти  несе відповідальність перед територіальною громадою сіл, здобувачами освіти, суспільством і державою та має повноваження:
– задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти та реалізує завдання дошкільної освіти, що визначені Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти ;
–  дотримується прав  дитини у сфері дошкільної освіти;
-  забезпечує  рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
–  створює безпечні  та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
–  формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
–  сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
–  здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;
–  поширює серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;
–  планує  свою діяльність та формує стратегії розвитку закладу освіти;
–  формує освітню програму закладу освіти;
– забезпечує добір і розстановку кадрів;
–  відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);
–  виконує угоди , укладені між батьками та закладом дошкільної освіти  і затвердженої загальними зборами щодо навчання виховання та збереження життя і здоров’я дітей;
–  додержується фінансової дисципліни та зберігає  матеріально-технічну базу;
–  здійснює інші повноваження  відповідно до даного Статуту.
1.14. Взаємодія сім’ї  і закладу освіти:
–  сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
–  відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;
–  батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності ;
–  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати дошкільну освіту:
–  у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
–  у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів    освіти;
–  у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;
–  за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;
–  за допомогою фізичних осіб – підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.
1.15. Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно- розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.
1.16. Заклад  освіти надає дошкільну освіту:
–  громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
–  іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку,  встановленому для громадян України;
–  для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків  можуть вводитись додаткові освітні послуги.
1.17.Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
1.18. Взаємовідносини між закладом освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.19.Заклад освіти  є некомерційним і неприбутковим закладом освіти.
1.20.Працівники закладу освіти  несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства.


II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


2.1. Заклад освіти розрахований на   90 місць.
2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими  (одновіковими, різновіковими).Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.
Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.
У закладі функціонують одна група раннього віку та дві - дошкільного віку.
2.3. У закладі функціонують групи загального розвитку та можуть функціонувати групи соціально-педагогічного патронату та інклюзивні групи.
2.4. Заклад дошкільної освіти має групи з: денним режимом перебування дітей та може мати чергову - з перебуванням дітей у вечірні години. Також може бути сформована група з короткотривалим режимом перебування дітей. 
2.5. Наповнюваність груп у закладі становить для:
 • дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
 • для дітей віком від трьох до шести (семи ) років – до 20 осіб;
 • різновікові групи – до 15 осіб;
 • з короткотривалим перебуванням дітей – до 10 осіб;
 • соціально -педагогічного патронату – до 15 осіб;
 • в оздоровчий період – до 15 осіб.  
2.6.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
2.7. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі : 
- заяви батьків або осіб, які їх замінюють; 
- медичної довідки про стан здоров’я дитини;
- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
- свідоцтва про народження;
-  документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (для встановлення батьківської плати). 
2.8. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів). 
2.9. Відрахування дитини з закладу може здійснюватись: 
-  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;  
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її     подальшого перебування у закладі даного типу;
-  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;
 - якщо дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше 2-х місяців.
2.10. Адміністрація закладу  освіти зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу. 
2.11. Заклад освіти здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку   .
2.12. Діти, які перебуватимуть у дошкільному закладі за короткотривалим режимом чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі .

ІІІ .   Режим роботи дошкільного закладу


3.1. .Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником відповідно до законодавства України  .
Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10 год.30 хв.
Вихідні дні:  субота ,неділя, святкові дні та неробочі дні впродовж календарного року. 
3.2 . Щоденний графік роботи дошкільного закладу:
 початок роботи –7год. 30 хв., закінчення роботи – 18 год.00 хв.
3.3   Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:
•  Загального розвитку:      
8год. 00 хв. – 17 год.00 хв.;                                        
•  Чергова група:
7 год. 30 хв. – 8 год. 00хв.;  17 год. 00 хв. – 18 год. 00хв.;
3.4.У закладі освіти можуть функціонувати чергові групи в ранкові, вечірні години.
 IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
4.1. Навчальний рік у закладі освіти  починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.
4.2.Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який  складається  на навчальний  рік  та  оздоровчий період.
4.3. План роботи закладу освіти схвалюється  педагогічною радою закладу, затверджується завідуючою закладу освіти.
4.4.  Освітній процес  проводиться українською мовою.
4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками затвердженими в установленому порядку МОН України.
4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.
Процедура досягнення  здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.
4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.
4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.
4.10.Освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.
4.11. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.
Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу освіти.
Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми , за якою працює заклад освіти.
4.12.Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати  чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ


5.1. Учасниками  освітнього процесу  у закладі освіти є:
– діти дошкільного віку;
– педагогічні працівники: завідуюча , вихователь-методист, вихователі, старші вихователі,  практичні психологи,  інструктор з фізкультури,  музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
– помічники вихователів та няні;
– медичні працівники;
– батьки або особи, які їх замінюють;
– фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти .
5.2. На посаду педагогічного працівника призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо- кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» — вищу або середню спеціальну освіту) а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов‘язки .
5.3. Педагогічні працівники  ЗДО « Ромашка» підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється, один раз на п‘ять років.
5.4. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом України “Про освіту”, Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством, а також угодою між дошкільним закладом і батьками.
5.5.Кожна дитина, що виховується в закладі освіти, має гарантоване державою право на:
– безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
– безоплатне медичне обслуговування;
– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
– здоровий спосіб життя;
– якісне навчання за державними та авторськими програмами;
– отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, розвитку словесної творчості, раннього оволодіння грамотою, усунення дефектів звукової вимови;
– вибір занять у гуртку за інтересами;
– розвиток своїх творчих здібностей та інтересів;
5.6. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
– вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
– обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу освіти;
– звертатися до адміністрації закладу, відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
– брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;
– отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;
– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних та судових органах;
– заслуховувати звіти завідуючої, спеціалістів та групових вихователів про роботу закладу освіти;
– вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до особистості дитини, охорони  її життя і здоров’я, встановлення оптимального режиму перебування дитини в закладі освіти;
– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
– отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
– вимагати виконання умов Угоди між закладом  освіти  і батьками.
5.7.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;
– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;
– поважати гідність дитини, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
– дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договорів про спільну діяльність між закладом освіти та батьками; та про надання освітніх послуг (за наявності);
– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до
старших за віком, повагу до державної і рідної мови, до державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, до народних традицій і звичаїв;
– своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі освіти у встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця);
– своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;
– слідкувати за станом здоров’я дитини;
– забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини;
– підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань виховання і навчання дітей раннього і передшкільного віку;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
5.8. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
5.9. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти на тиждень, що відповідає тарифній ставці, становить:
– керівника – 40 годин;
– вихователя – методиста – 36 годин;
– вихователя групи загального типу – 30 годин;
– практичного психолога – 40 годин;
– музичного керівника – 24 годин;
– інструктора з фізкультури – 30 годин;
– вчителя – логопеда – 20 годин;
– керівника гуртка – 18 годин.
5.10.Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше тарифної ставки, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.
5.11.Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу  та інших працівників закладу дошкільної освіти здійснюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.
5.12.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”,”Про дошкільну освіту” іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.
5.13. Педагогічні працівники закладу освіти мають право:
– на академічну свободу;
– на  вільний  вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;
– на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;
– запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного закладу освіти, району, області, держави, зарубіжні досягнення;
– брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти;
– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
– проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу;
– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти;
– на соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно  до законодавства;
– на участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
– на безпечні і нешкідливі умови праці;
– об’єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
– на захист професійної честі та власної гідності;
– на педагогічну ініціативу, розроблення та упровадження авторських освітніх програм, проектів, методик, технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;
– на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому просторі;
– на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
– на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
– інші права, що не суперечать законодавству України.
5.14. Педагогічні працівники зобов’язані:
– виконувати  Статут,  Правила  внутрішнього трудового  розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
– дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
– співпрацювати з сім’ями здобувачів освіти дошкільного закладу з питань виховання та навчання дітей;
– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
– брати  участь  у  роботі  педагогічної ради та інших методичних  заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;
–  виконувати накази та розпорядження керівництва;
- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;
– берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;
– постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність;
– виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів розвитку, виховання та навчання;
– сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню у них навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
– виховувати повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
5.15.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу керівником                  ( завідуючою ) закладу дошкільної освіти.
5.16.Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.
5.17.Працівники закладу  освіти відповідно до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”  проходять періодичні безоплатні медичні огляди.
5.18. Педагогічні працівники закладу освіти відповідно до ст.. 51 п.2 Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію.
Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.
За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.
5.19. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката згідно із Законом України «Про освіту»
5.20. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України
5.21. У міжатестаційний період відповідно до ст.. 59 п.2 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).
5.22.За успіхи у роботі працівникам  встановлюється  матеріальне та моральне заохочення, відповідно до чинного законодавства.
5.23.Педагогічним працівникам закладу освіти ( також  обслуговуючому персоналу за наявності коштів у місцевому бюджеті ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.
5.24.Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


6.1. Управління     закладом освіти  здійснюється засновником  .
6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його керівник ( завідуюча ) , якого призначає і звільняє з посади  сільський голова з дотриманням чинного законодавства.
На посаду керівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш , як три роки, вільно володіє державною мовою, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
6.3. Керівник закладу освіти:
– організовує діяльність закладу освіти;
– відповідає за реалізацію  завдань дошкільної  освіти,   що визначені Законом України  “Про  дошкільну  освіту”,  та  забезпечення  рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
– затверджує освітню програму , схвалену педагогічною радою закладу освіти;
– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
– є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу;
– вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
–  розпоряджається в установленому  порядку майном і коштами закладу освіти;
– відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти;
– призначає на посаду та звільняє з посади працівників закладу освіти, визначає їх функціональні обов’язки ;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
– контролює   відповідність   застосованих   форм,   методів   і   засобів розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних особливостей, здібностей  і потреб;
– контролює   організацію   харчування   і   медичного   обслуговування дітей;
– затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з відділом  освіти , культури , молоді , спорту та туризму ;
– затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил   техніки  безпеки,   вимог  безпечної  життєдіяльності   дітей   і працівників;
– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
– щороку  звітує  про  навчально-виховну,  методичну,  економічну  і фінансово-господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;
– відповідно до ст..61 п.7 «Закону про освіту» України, установчих документів та колективного договору, має право встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо.
– здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу.
6.4.Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада. До складу педагогічної  ради  входять:  керівник , педагогічні  працівники,  медичні  працівники, інші спеціалісти.  Можуть   входити   голови  батьківських  комітетів. Запрошеними з правом  дорадчого  голосу можуть бути представники громадських  організацій,  педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.Головою педагогічної ради є  завідуюча закладу освіти.   Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. Педагогічна рада закладу освіти:
– схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема, систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
– визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
–  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
– визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
– розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
– розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.
Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.
6.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:
– органи самоврядування працівників закладу освіти;
– органи батьківського самоврядування;
– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колетиву закладу освіти. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Моржливе проведення конференції. Кількість учасників конференції від працівників закладу освіти - 1/3, батьків та представників громадськості - 2/3.  Термін їх повноважень становить три роки.
 Рішення   загальних   зборів і конференцій  приймаються  простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Загальні збори:
-  приймають Статут, зміни і доповнення;
-  обирають раду дошкільного закладу, її членів та голову, встановлюють терміни її повноважень;
-  заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
-  розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
-  затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колетиву закладу освіти. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Моржливе проведення конференції. Кількість учасників конференції від працівників закладу освіти - 1/3, батьків та представників громадськості - 2/3.  Термін їх повноважень становить три роки.
 Рішення   загальних   зборів і конференцій  приймаються  простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:
-  приймають Статут, зміни і доповнення;
-  обирають раду дошкільного закладу, її членів та голову, встановлюють терміни її повноважень;
-  заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
-  розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
-  затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
    У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради визначається за потреби. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та ін.).
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.


6.7. В дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування,  який формується з представників органів місцевого самоврядування , підприємств, установ,  навчальних закладів,  організацій,  окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти,забезпечення сприятливих умов, ефективної роботи дошкільного закладу. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.
Піклувальна рада (у складі 10 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, обраний шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
-  співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
-  сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
-  сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
-  сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
-  організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
-  стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
-  всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

                               
7.1.Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.
7.2. У закладі освіти встановлено 3-х разове харчування.
7.3. Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі освіти покладаються на Сенчанську сільську раду,  відділ освіти , культури , молоді , спорту та туризму виконавчого комітету Сенчанської сільської ради, а також на керівника  закладу освіти.
7.4.Контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладі освіти покладаються на Сенчанську сільську раду, відповідні органи управління охорони здоров’я та на відділ  освіти , культури , молоді , спорту та туризму виконавчого комітету Сенчанської сільської ради.
7.5. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування, закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників, керівника закладу освіти та громадську раду контролю за харчуванням.
7.6.Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.
7.7. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України.


VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ  ДОШКІЛЬНОЇ   ОСВІТИ.


8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України , і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб , які їх замінюють.
8.2 До основних обов’язків медичних працівників належать:
- моніторинг стану здоров’я фізичного та нервово – психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі , поглиблених профілактичних та лікувально – оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності ;
- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально – виховної діяльності, навчального навантаження;
-  медичний контроль за виконанням санітарно – гігієнічного та протиепідемічного режиму;
-  проведення санітарно – просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та        працівників закладу  .  
8.3. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів  
8.4. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладах дошкільної освіти, щорічно забезпечують  безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форм власності.

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


9.1. Майно закладу освіти становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається у балансі .
9.2.Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління .
9.3.Матеріально-технічна база закладу освіти  включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар,обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у   балансі закладу дошкільної освіти.
9.4. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються  відповідними   будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання закладу дошкільної освіти, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.
9.5. Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів закладу освіти, не може бути предметом застави, на нього не може бути накладене стягнення;
9.6. Об’єкти та майно комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.
9.7. Збитки, завдані закладу освіти, в результаті порушення майнових прав, громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладові за рішенням суду.
9.8. Засновник здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства;
9.9. Відповідно до рішення Сенчанської  сільської ради  заклад освіти має земельну ділянку площею 0.43 га., на якій розташоване приміщення закладу освіти, майданчики спортивний та ігрові ,господарський двір, зони відпочинку, квітники, городи.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,  законодавства про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.
10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів засновника.
10.3. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти:
–  місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
–  батьків або осіб, які їх замінюють;
–  добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством України;
–  плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів.
10.4. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.
10.5. Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
10.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначений керівником закладу відповідно до законодавства. 
10.7. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.
10.8. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, визначеними МОЗ України.
10.9. Штатні розписи закладу освіти затверджуються керівником за погодженням з відділом освіти , культури , молоді . мспорту та туризму виконавчого комітету Сенчанської сільської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
10.10.Фінансова діяльність закладу освіти спрямована:
- на створення єдиного  фонду виробничого і соціального розвитку;
- на формування єдиного фонду оплати праці;
- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат.
10.11.Заробітна плата працівників закладу освіти  залежить від навантаження , установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ.  Питання про надбавки і доплати вирішується керівником закладу на засіданнях сесії сільської ради .
 10.12.Заклад освіти відповідно до ст..61 п.6 Закону України « Про освіту» , має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.
10.13. Педагогічним працівникам закладу освіти за рахунок власних надходжень  відповідно до ст..61 п.8 Закону України « Про освіту» , може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються установчими документами закладу освіти або колективним договором.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 
11.1 Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу здійснюється  центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління або піклувальної ради закладу освіти у випадках, передбачених чинним законодавством.
11.2.Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється управлінням освіти, згідно з чинним законодавством;
11.3. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до чинного законодавства.
11.4. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) .
11.5.Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

XIІ.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.


12.1.Міжнародне  співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
12.2.Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.

XІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


13.1.Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.
13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


14.1. Рішення   про   ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання закладу освіти приймається засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.
14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом засновника, а   у   випадках   ліквідації   за   рішенням   господарського   суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим  органом.
14.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження  з управління справами закладу освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.
14.4.У разі реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників , визначених засновником .
14.5. При ліквідації  і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.
14.6.У разі ліквідації закладу освіти вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.
14.7.Заклад освіти вважається ліквідованим  або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру .

ХУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДОПОВНЕНЬ)


15.1. Зміни у Статут вносяться за рішенням Засновника.
15.2. Зміни, внесені в Статут рішенням Засновника, підлягають реєстрації і вступають в силу з дати їх державної реєстрації.
15.3. У випадку внесення в установчі документи змін, Засновник в 3-денний строк з дня прийняття рішення про внесення цих змін зобов’язаний подати документи в орган державної реєстрації .


               Засновник  :
               Сільський голова Сенчанської сільської ради :                                     В.М.Лисий

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень