Сенчанська сільська територіальна громада
Полтавська область, Миргородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут Ісковецької гімназії Сенчанської сільської ради

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням №5 від 28 червня 2024 року

п’ятдесят шостої сесії   Сенчанської 

сільської ради восьмого скликання

сільський голова           Н.СЛІПУХОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ІСКОВЕЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СЕНЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(код ЄДРПОУ 23548509)

 (нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

 

 1. Загальні положення

 

 1. Ісковецька гімназія Сенчанської сільської ради Полтавської області (далі - Гімназія) - заклад загальної середньої освіти, основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що проводиться на рівнях початкової освіти та базової середньої освіти, які передбачають: виконання учнями вимог до результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти та Державним стандартом базової середньої освіти.
 2. Заклад освіти створений шляхом перепрофілювання (зміни типу), зміни найменування комунального закладу «Ісковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради» в Ісковецьку гімназію Сенчанської сільської ради Полтавської області, відповідно до рішення Сенчанської сільської ради Миргородського району Полтавської області №1 від 15.05.2024 року «Про перепрофілювання (зміни типу), зміну найменування комунального закладу «Ісковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради».
 3.  Ісковецька гімназія перебуває у комунальній власності Сенчанської сільської територіальної громади в особі Сенчанської сільської ради.
 4. Засновником гімназії є Сенчанська сільська рада Миргородського району Полтавської області ( далі - Засновник).
 5. Уповноваженим органом управління гімназії є Виконавчий комітет Сенчанської сільської ради Полтавської області в особі відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Сенчанської сільської ради (далі - Уповноважений орган).
 6. Повна назва закладу освіти: Ісковецька гімназія Сенчанської сільської ради Полтавської області.
 7. Скорочена назва закладу освіти: Ісковецька гімназія.
 8. Юридична адреса закладу: Україна, 37251, Полтавська область, Миргородський район, село Ісківці, вул. Шлях, 2а.
 9. Гімназія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штамп, код ЄДРПОУ. Гімназія не має у своєму складі філій, проте до закладу здійснюється підвіз із населених пунктів, які належать до території обслуговування закладу. До складу закладу, за рішенням засновника, можуть входити філії. Філія не є юридичною особою, майно філії є власністю засновника. Філія діє на підставі затвердженого положення та виконує функції початкової та/або основної школи.
 10. Гімназія є закладом середньої освіти та забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти. Гімназія може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Гімназія для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо- наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. Зміни до Статуту розробляються керівником закладу освіти та затверджуються рішенням Засновника.
 11. Головною метою гімназії є забезпечення реалізації права на здобуття загальної середньої освіти.
 12. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постановами Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Засновника та цим Статутом.
 13. Гімназія самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність у відповідності до норм чинного законодавства, рішень Засновника та Статуту.
 14. Гімназія несе відповідальність перед здобувачами освіти територіальною громадою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання Державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни;
 • прозорість, інформаційну відкритість.
 1. Головними завданнями закладу освіти є:
 • виховання громадянина України;
 • формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;       
 • виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • забезпечення реалізації права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;
 • забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановленню рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;
 • реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;
 • створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.
 1. Мовою навчання та виховання  Гімназії є державна мова.
 2. Автономія Гімназії визначається її правом:
 • самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
 • самостійно формувати освітню програму;
 • на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
 • планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку, визначеному чинним законодавством;
 • розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно- оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів);
 • впроваджувати експериментальні програми;
 • самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;
 • встановлювати власну символіку та атрибути;
 • користуватись пільгами, передбаченими державою;
 • брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;
 • здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
 1. Гімназія зобов’язана:
 • реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанов Кабінету Міністрів України, Указів Президента України, наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів  у галузі освіти;
 • задовольняти потреби громадян, які  проживають на території обслуговування гімназії, в здобутті повної загальної середньої освіти;
 • за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи, організувати навчання для осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечувати єдність навчання та виховання;
 • створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;
 • проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеному спеціальним законодавством;
 • забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;
 • забезпечувати умови для охорони життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;
 • додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу закладу;
 • забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;
 • здійснювати інші повноваження, делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
 1. У Гімназії можуть бути створені і функціонувати :
 1. спортивні секції, методична рада закладу, творчі групи;
 2. інші  об’єднання- у разі потреби відповідно до чинного законодавства.
 1. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або штату закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 2. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Організація освітнього процесу

 1. Гімназія проводить свою діяльність на рівні загальної середньої освіти, в установленому порядку.
 2. Гімназія планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. Плани роботи затверджуються педагогічною радою.
 3. Освітній процес у гімназії здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про освіту» та спеціальними законами.
 4. Гімназія забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.
 5. Гімназія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України), і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
 6. Гімназія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.
 7. Гімназія здійснює освітній процес за денною формою навчання.

2.8.Освітній процес у закладі освіти може здійснюватися за груповою, індивідуальною, екстернатною, сімейною (домашньою) формами навчання, за потребою організовується інклюзивне навчання.

 1. Наповнюваність класів не може перевищувати 30 учнів. З наступним введенням у дію нормативів щодо наповнюваності класів згідно ч.2 ст.12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» - не більше 24 учнів.
 2. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі освіти здійснюється відповідно до порядку, встановленого МОН України.    
 3. У гімназії для здобувачів освіти 1-4 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, та відповідно до рішення Засновника, створюються групи подовженого дня. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування здобувачів освіти із них здійснюється наказом директора гімназії на підставі заяв батьків та осіб, які їх замінюють:
 1. Група подовженого дня може комплектуватися із здобувачів освіти одного або кількох класів, але не більше як чотирьох вікових груп. Режим роботи групи подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних- правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором закладу освіти;
 2. Тривалість перебування здобувачів освіти у групі подовженого дня становить до шести годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватись;
 3. Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи подовженого дня;
 4. План роботи вихователя групи подовженого дня погоджується із заступником директора і затверджується директором гімназії;
 1. Зарахування здобувачів освіти до початкової школи здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Здобувачі освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявністю вільних місць у відповідному класі. Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти проводиться наказом директора закладу освіти, який видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 (шести) років. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно- розвитковим складником.
 2. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до гімназії відповідно до законодавства України.
 3. Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.
 4. У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.
 5. У разі вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, що їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).
 6. Навчальний рік у гімназії розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується проведенням навчальних екскурсій, навчальної практики ( за рішенням педагогічної ради), підсумкового оцінювання, державної підсумкової атестації, відповідно до нормативних документів, але не пізніше 1 липня наступного року. Структура навчального року (за чвертями,триместрами, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу, режим роботи встановлюється закладом освіти у межах часу, що передбачений освітньою програмою. У випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи гімназії.
 1. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.        
 2. Тривалість занять у закладі освіти становить : у 1-х класах - 35 хвилин, у 2- 4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х - 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником або уповноваженим відділом освіти, молоді та спорту і територіальними установами Держпродспоживслужби України. Для учнів 8-9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час проведення лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання для учнів 5-6 класів з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором гімназії.
 3. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу.
 4. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.
 5. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні, курси за вибором та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
 6. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.24.Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 1. Критерії Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються МОН України.
 2. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог , затверджується директором.
 3. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 4. У Гімназії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених МОН України.

         У 1–2 класах оцінювання навчальних досягнень учнів виражається вербальною оцінкою (оцінювальним судженням), у 3–4 класах за рішенням педагогічної ради може використовуватись як вербальна, так і рівнева оцінка.

        У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та результати державної підсумкової атестації.

 1. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома здобувачів освіти класним керівником.

2.30. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України та/або електронних журналах. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.31. Результати навчання на   рівні  початкової та базової середньої освіти оцінюється шляхом проведення державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством. В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від складання державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

 1. За результатами навчання здобувачам освіти або випускникам видається відповідний документ: табель, свідоцтво про початкову та базову загальну середню освіту. Зразки документів про початкову та базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 2. Випускникам гімназії, які не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації, можуть продовжити навчання екстерном.
 3. Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, III, IV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», у порядку, визначеному, Міністерством освіти та науки України.
 4. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, та відповідні додатки до них реєструються у книзі обліку та видачі зазначених документів.
 5. Цілі виховного процесу в гімназії визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
 6. Гімназія відокремлена від церкви (релігійних організацій), має світський характер. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти. У гімназії забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).
 7. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

3. Учасники освітнього процесу

 1. Учасниками освітнього процесу в гімназії є:

-здобувачі освіти (учні);

-педагогічні працівники, психолог, бібліотекар;

-батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;

 1. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.3.Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-якісні освітні послуги;

-справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-відзначення успіхів у своїй діяльності;

-свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково- технічної діяльності тощо;

-безпечні та нешкідливі умови навчання;

-повагу людської гідності;

 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми

потребами та із соціально незахищених верств населення;                        

 • участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини.
 1. Здобувачі освіти зобов'язані:
 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- бережливо ставитись до комунального, громадського та особистого майна;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 1. Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
 2. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.
 3. До педагогічної діяльності в гімназії не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
 4. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників гімназії, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
 5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором гімназії. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки або посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.
 6. Директор гімназії призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно- правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.
 7. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) закладу, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.
 1. Педагогічні працівники гімназії підлягають атестації відповідно до порядку,

встановленого МОН України. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються/підтверджуються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, тарифні розряди.                  

 1. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.
 2. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:
 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • проходження сертифікації на добровільних засадах;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами гімназії;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 • участь у роботі колегіальних органів управління гімназії;
 • проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження атестації;
 • об’єднання у професійні спілки та право бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушення питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
 1. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:

-постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико- культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних об’єднань, нарадах, зборах;
 • виконувати накази і розпорядження директора гімназії;
 • вести відповідну документацію;
 • сприяти зростанню іміджу гімназії;
 • утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.
 1. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку гімназії, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
 2. Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу, регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку гімназії.
 3. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:
 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є і результати оцінювання якості освіти в гімназії та її освітньої діяльності.
 1. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико- культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку заклад  освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини, слідкувати за станом здоров’я дитини.

3.20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.21. Засновник забезпечує безкоштовним гарячим харчуванням:

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до законодавства України;

- осіб інших категорій, визначених законодавством або рішенням органом місцевого самоврядування.

4. Управління закладом освіти та громадське самоврядування гімназії

 1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність гімназії. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 1. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу, на підставі рішення конкурсної комісії, відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженого Сенчанською сільською радою Полтавської області. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти. Призначення на посаду здійснюється за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

4.2.1. Призначення та звільнення заступників керівника гімназії здійснюється директором гімназії.  

 1. Директор гімназії в межах наданих йому повноважень:
 • організовує діяльність гімназії;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності гімназії;
 • призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю гімназії;
 • забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування гімназії;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників гімназії;
 • здійснює інші повноваження, що делеговані засновником гімназії або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
 1. Директор гімназії є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління гімназії. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.
 2. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
 3. Педагогічна рада закладу освіти:
 • планує роботу закладу;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення   методів забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розподіляє виділені на це кошти;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень. Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом директора гімназії.
 1. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:
 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи самоврядування здобувачів освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
 1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш, як один раз на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких категорій:
 • працівників закладу освіти - зборами трудового колективу у кількості 10 осіб;
 • здобувачів освіти - класними зборами у кількості 10 осіб;
 • батьків - класними батьківськими зборами у кількості 10 осіб;
 • представників громадськості - за згодою у кількості 5 осіб.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

 1. Загальні збори (конференція) мають право:
 • обирати раду навчального закладу, її членів, голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради гімназії з питань статутної діяльності закладу та дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання освітньої, методичної, економічної та фінансово- господарської діяльності закладу;

 • розглядають основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу освіти;
 • розглядають інші питання, віднесені чинним законодавством України до їх компетенції.
 1. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада гімназії, діяльність якої регулюється даним Статутом.       
 2. Рада гімназії визначає порядок своєї роботи самостійно. Кількість засідань ради визначається за потребою, але не менше як чотири рази на рік.
 3. Представництво в раді гімназії визначається загальними зборами (конференцією) закладу. Загальна її чисельність 12 осіб (по три особи від педагогічного, учнівського та батьківського колективів, громадськості). Засідання ради гімназії є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рішення ради приймається простою більшістю голосів від присутніх. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
 4. Члени ради гімназії мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
 5. Рада навчального закладу:
 • організовує виконання рішень конференції;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу освіти;
 • затверджує режим роботи закладу освіти;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення разом з педагогічною радою про нагородження учнів похвальними листами та грамотами;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно - масових заходів з учнями (вихованцями);
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально - економічних умовах;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.
 1. Інтереси трудового колективу представляє профспілкова організація, а в разі її відсутності
 • рада навчального закладу, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
 1. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу регулюються колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку та даним Статутом.
 1. Прозорість та інформаційна відкритість гімназії
  1. Гімназія формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей гімназії.
  2. Гімназія забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації

та документів:                                                                                              

 • статут гімназії;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структура та органи управління гімназії;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за гімназією;
 • фактична кількість осіб, які навчаються в гімназії;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність гімназії;
 • правила прийому до гімназії;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.
  1. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.
 1. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність гімназії
  1. Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
  2. Майно гімназії перебуває у комунальній власності Сенчанської сільської територіальної громади і закріплено за нею на правах оперативного управління.
  3. Гімназія, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
  4. Об’єкти та майно гімназії не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.
  5. Фінансування гімназії здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  6. Фінансово-господарська діяльність гімназії проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.
  7. Джерелами фінансування гімназії є:
 • кошти державного, обласного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 • плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;
 • доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.
 1. Заклад освіти є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
 2. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії визначається керівником закладу відповідно до законодавства України. Бухгалтерський облік здійснюється через відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сенчанської сільської ради Полтавської області.
 3. Штатний розпис гімназії затверджується керівником закладу після погодження із засновником на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
 1. Міжнародне співробітництво
  1. Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.
  2. Заклад освіти, педагогічні працівники і здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів та програм.
 2. Контроль за діяльністю гімназії
  1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю гімназії здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.
  2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю гімназії здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
  3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю гімназії є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції) у випадках, передбачених чинним законодавством.
  4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю гімназії здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».
  5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах гімназії, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.
  6. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа (відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету):
 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів гімназії;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю гімназії;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

                                             9.Припинення діяльності

  1. Припинення діяльності гімназії здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України - за рішенням суду. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти приймається Сенчанською сільською радою Полтавської області у порядку, встановленому чинним законодавством.     

При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) закладу освіти його працівникам і здобувачам освіти гарантовано дотримання їх прав та інтересів, відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

  1. У випадку реорганізації права та зобов’язання гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.
  2.  У разі ліквідації гімназії її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно до виду або захованості до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність неприбуткової організації.
 1. Прикінцеві положення
 1. Зміни та доповнення до статуту Гімназії вносяться на підставі рішення засновника.
 2. Зміни до цього Статуту піддягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Сільський голова

 

Наталія СЛІПУХОВА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень