Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 21.12.2020 16:06
Кількість переглядів: 237

 

Додаток 2

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
 

                                            18.12.2020

                                                                         (дата офіційного опублікування в Єдиному

                                                                         реєстрі з оцінки впливу на довкілля

                                                                         (автоматично генерується програмними

                                                                          засобами ведення Єдиного реєстру

                                                                          з оцінки впливу на довкілля,

                                                                          не зазначається суб’єктом господарювання)

 

202012157127

                                                                          (унікальний реєстраційний номер справи про оцінку

                                                                          впливу на довкілля планованої діяльності

                                                                          (автоматично генерується програмними

                                                                           засобами ведення Єдиного реєстру

                                                                           з оцінки впливу на довкілля,

                                                                           для паперової версії зазначається

                                                                           суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

      • ТОВАРИСТВО “УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
      • ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ “ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ” 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 00153100

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

юридична адреса: 36008, Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 173; контактний номер телефону – (067) 523-28-94

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Спорудження експлуатаційних свердловин на газ і конденсат №367, №368 та №369 Яблунівського НГКР, підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини.

Яблунівське НГКР експлуатується на підставі Спеціального дозволу на користування надрами № 1936 від 14.07.1999 р.

Глибина свердловин - максимальна до 5150 м; спосіб буріння – роторний, турбінний; передбачається кріплення ствола свердловин високогерметичними обсадними трубами.

Підключення свердловин на відстань до 10000 м до установок підготовки вуглеводневої сировини.

Очікувані об’єми видобутку природного газу становлять від 15 тис.м3/добу до 90 тис.м3/добу з кожної свердловини. Підключення свердловин включає обв’язку усть свердловин та прокладання газопроводів-шлейфів. Для водозапезпечення будуть споруджені водні свердловини.

Технічна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюється за допомогою бурових верстатів з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2.

Виконання планованої діяльності може відбуватися за допомогою бурових верстатів з електричним приводом, але в зв’язку з значною віддаленістю об’єктів проектування від електромережі необхідної потужності, використання бурових верстаті з електричним приводом обмежене.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Полтавська область, Лохвицький район, в адміністративних межах Сенчанської сільської ради.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Розташування усть свердловин обумовлюється оптимальними геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами, територіальні альтернативи для яких відсутні.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Отримання геологічної інформації щодо прирощення запасів вуглеводневої сировини, забезпечення енергоресурсами населення і промисловості, зарахування рентної плати за користування надрами (видобуток природного газу і нафти). Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2% рентної плати за користування надрами до районних бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Для спорудження свердловин передбачається використання бурових верстатів з дизельним приводом потужністю до 7 000 кВт, глибина свердловин - максимальна до 5150 м, на період спорудження кожної свердловини передбачається укладання угоди на займання земельної ділянки площею до 4  га (в залежності від типу бурового верстата) з землекористувачем (за погодженням з її власником).

Застосовується типова схема обв’язки усть свердловин. Обрано оптимальні маршрути і довжини трас газопроводів з урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій. Об'ємно-планувальні й конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із урахуванням кліматичних умов району будівництва й «Переліку основних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». В залежності від довжини газопроводу роботи по підключенню свердловин розраховані на термін від одного до п’яти місяців. У будівельних роботах задіяно від 15 до 20 одиниць техніки.

Площа відводу земель у довгострокове користування на період експлуатації свердловин для присвердловинних споруд та під’їзних ґрунтових доріг до 0,5 га. для кожної свердловини.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», наступними обмеженнями.

Екологічні обмеження:

1. При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства.

2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його Умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи.

3. Забір води для потреб підприємства та відведення стічних вод повинні здійснюватися при наявності Дозволу на спеціальне водокористування.

4. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.

5. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на межі житлової забудови.

6. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

Санітарні обмеження:

1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;

2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96). Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 500 м, якщо буріння здійснюється буровим верстатом з дизельним приводом;

3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:

1. Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових обмежень.

щодо технічної альтернативи 2

Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 300 м, якщо буріння здійснюється буровим верстатом з електричним приводом.

Інші обмеження аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Полтавська область, Лохвицький район, в адміністративних межах Сенчанської сільської ради.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Проведення інженерно-геологічних вишукувань на майданчику спорудження свердловини, моніторинг стану атмосферного, ґрунтового, водного середовищ, зняття родючого шару ґрунту з метою наступної рекультивації згідно ГСТУ 41-00032626-00-023-2000, газопровід-шлейф для підключення свердловини прокладається підземно, паралельно рельєфу, на глибині 1,2 м до низу труби. Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється охоронна зона по 100 м в обидві сторони від вісі труби. По трасі газопроводу для підключення свердловини передбачається зняття і наступна рекультивація родючого шару ґрунту після його прокладання. Супутньо-пластові води, що вилучаються з підземних горизонтів одночасно з видобутком вуглеводнів, передбачається повертати у надра для відновлення природного геологічного середовища.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Полтавська область, Лохвицький район, в адміністративних межах Сенчанської сільської ради.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат: незначний у зв’язку з короткочасністю та локальністю планованої діяльності.

Повітряне середовище: викиди шкідливих речовин при зварюванні, при приготуванні бурового розчину, при роботі дизельних двигунів, при випробуванні свердловини на приплив нафтогазових флюїдів (спалювання газу на факелі).

Водне середовище: можливий вплив від забруднення буровим розчином та рідиною після гідровипробувань газопроводів, незначний вплив на підземні води при бурінні водних свердловин.

Геологічне середовище: вплив незначний. Дотримання правил при спорудженні свердловин не призведе до негативних впливів на геологічне середовище.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: вплив незначний. Об’єкти природно-заповідного фонду в районі розташування відсутні. Вирубка зелених насаджень не передбачається.

Утворення відходів: відходи, що утворюватимуться на підприємстві, передбачається збирати і складувати у спеціально відведених місцях з подальшим вивезенням по мірі накопичення.

Навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив завдяки забезпеченню енергоресурсами населення і промисловості, збільшенні відрахувань з прибутку у місцевий бюджет тощо.

Навколишнє техногенне середовище: не впливає.

Шум: межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме допустимих значень.

Ґрунт: може зазнавати впливу від землерийної та підйомно-транспортної техніки, відпрацьованого бурового розчину та мінералізованих вод при відкритому фонтануванні та прокладанні газопроводів. Незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливомастильні матеріали від роботи будівельної техніки. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт, передбачається оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх по мірі накопичення.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Здійснення планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст. 3, ч. 3, п. 1 (глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів)); ст. 3, ч. 3, п. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням); а також ст. 3, ч. 3, п. 14 (розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської ОДА.

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1; телефон/факс (0532)56-95-08; email: eko@adm-pl.gov.ua; контактна особа – Т.в.о Директора Департаменту Вергелес А. О.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень